Σταθμοί Ανεφοδιασμού / Σημεία Ελέγχου

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οι σταθμοί τροφοδοσίας που θα παρασχεθούν στη διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα είναι 6 στην ενδιάμεση διαδρομή και στον τερματισμό για τον αγώνα , θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς, και θα συμφωνούν πλήρως με τους κανονισμούς υγιεινής τροφίμων.

2. Οι σταθμοί τροφοδοσίας δεν θα είναι τοποθετημένοι στην γραμμή όδευσης των δρομέων.

3. Οι σταθμοί τροφοδοσίας έχουν σημανθεί σαφώς, όσον αφορά τη θέση τους στη Διαδρομή.

4. Τροφοδοσία πόσιμου νερού και ενεργειακών ποτών θα παρασχεθεί σε όλους τους συμμετέχοντες μετά τον τερματισμό. Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά, χυμοί και φρούτα.

5. Οι προμήθειες πόσιμου νερού και ενεργειακών ποτών και η μέθοδος αποθήκευσης τους, θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς υγιεινής τροφίμων.

6. Όλοι οι σταθμοί τροφοδοσίας θα είναι υπό τον έλεγχο ενηλίκων οι οποίοι θα είναι καλά ενημερωμένοι. Όπου χρησιμοποιηθούν βοηθοί/εθελοντές θα είναι μιας κατάλληλης ηλικίας και θα απασχολούνται πάντα κάτω από την πλήρη επίβλεψη των ενηλίκων.

7 . Όλο το προσωπικό των σταθμών τροφοδοσίας θα φοράει διακριτικά.

8 .Τα σημεία ελέγχου θα είναι ηλεκτρονικά και θα εποπτεύονται από κριτές του αγώνα

9. Τα σημεία ελέγχου είναι σημειωμένα στους χάρτες του αγώνων των 5.5 χλμ και του quarter marathon

10. Όποιος αθλητής δεν περάσει και επισημανθεί από έναν σταθμό ελέγχου θα θεωρείται άκυρος. Σε συγκεκριμένους σταθμούς που έχουν οριστεί από πριν στην προκήρυξη, μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω υπέρβασης ορίου χρόνου.